BALIKESİR GÖMEÇ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ- Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu

 

İ L A N

 

            İlçemize bağlı aşağıda ismi yazılı okula ait kantin yerinin 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun madde 35/d, 50. ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

 

KANTİN İHALESİ YAPILACAK

 

OKULUN ADI

Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu

İHALE MÜRACAAT BAŞLANGIÇ TARİHİ

18/03/2020        08:30-  17:30 arası

İHALE TARİHİ

19/03/2020            14:00

İHALE SAATİ

14:00

İHALE YAPILACAK YER

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü

İHALE SIRASI

1

 

1- İhaleye Müracaat İçin İstenen Belgeler :

a) Dilekçe (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Sabıka Kaydı (6 aylık süreyi aşmamış olacak / Belgenin aslı veya noter tasdiklisi olacak)

d) İkametgah İlmühaberi (il içi ve son 6 aya ait olacak) 

e) İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)

f) Şartname Bedeline ait banka dekontu (100TL). (Ziraat Bankası Gömeç Şubesi 9015397-5012)

g) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı Genelgesi'nin 16.maddesine göre Kantin İşleticiliği Meslek dalı 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, yoksa sırası ile Kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır. (ihale komisyonu,  ustalık belgesi ve üstü belgeleri ustalık belgesi kapsamında değerlendirmeye alacaktır. Belgeler, asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

h) Geçici teminata ait makbuz veya belge.

i) İhaleden men yasağı olmadığına dair belge (Bağlı olduğu meslek odasından alacak. Meslek oda kaydı olmayan  istekliler, ilişiksizlik belgesi alacak ancak üzerinde ihale kalması halinde 1(bir) ay içinde meslek odasına kaydını yaptırıp men yasağı olmadığına dair belgeyi ilgili okul müdürlüğüne ibraz edecek)

j) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge-İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden veya Bağlı olduğu Meslek Odasından.  

k) İhaleye vekaleten girecek kişilerin ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli vekaletnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.

l) Hijyen Belgesi

 

2- Muhammen Bedel  (Yıllık)  : 3.500,00 -TL        

3- Geçici Teminat Bedeli  %3  :    105,00 -TL    (Gömeç Mal Müdürlüğüne)

4- Kesin Teminat Bedeli: İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından 1 yıllık kira bedelinin % 6'sı oranında Kesin Teminat alınır. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Lirası, Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller kabul edilecek veya GÖMEÇ Mal Müdürlüğüne nakit olarak yatırılacaktır.

5- İhale uhdesinde kalan yükleniciden kesin teminat alındıktan sonra geçici teminatı iade edilecektir. İhale uhdesinde kaldığı halde vazgeçen kişinin geçici veya kesin teminatı iade edilmeyerek hazineye ırat kaydedilir. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları iade edilecektir.

6- İhaleye Müracaat edecek kişiler şartname bedeli olarak 100-TL (Yüz Türk Lirası)'nı  TC Ziraat  Bankası Gömeç Şubesindeki 9015397-5012 nolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Kantinleri hesabına yatırdıktan sonra Müdürlüğümüz' den ihale dosyasını alacaklardır.

7- İhale Uhdesinde kalan yüklenici tarafından Kesin Teminat yatırıldığına dair makbuz müdürlüğümüze ibraz edildikten sonra tebligatı müteakip (5) gün içerisinde Okul Aile Birliğince sözleşme yapılması için ilgili okul ve kurum müdürlüğüne bildirilir. İhale sonrası (5) gün içerisinde kesin teminatını yatırmayan yüklenicinin uhdesinde kalan ihale iptal edilir. (Bu husus yükleniciye ayrıca yazı ile bildirilir.)

8- Sözleşme yapıldıktan sonra kantin yeri Okul Aile Birliği ve okul idaresince düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir ve faal duruma getirilir.

9- İşletme hakkı verilen yerde bir önceki yüklenicinin eşyaları bulunuyorsa yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

10- 3100 sayılı Kanun gereğince, yüklenicinin ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanması mecburidir.

11- Okul kantinleri bizzat yükleniciler tarafından çalıştırılacaktır.

12- Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri yıllık işletme bedeline ayrıca ilave edilir.

13- İhaleye katılacaklar ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

14-  Konu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ve Müdürlüğümüzün web  adresinden bilgi alınabilir. Ayrıca, diğer hususlar şartnamede belirtilmiştir.

15- Okul Öğrenci Mevcudu: 136

      Okul Personel Sayısı: 10

      Öğretim Şekli: Normal

       Kantin Alanı: 87 metrekare

16- İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

    İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Hükümet Konağı Mithatpaşa Mah. Atatürk Cad. No76 / A 10715 - 0 266 357 15 42

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.